Centrum ruského jazyka a kultury v Plzni

Ruská centra – je mezinárodní kulturní projekt, uskutečňovaný fondem „Ruský svět“ v partnerství s hlavními světovými vzdělávacími a osvětovými strukturami.

Ruská centra fondu „Ruský svět“ se budují s cílem popularizace ruského jazyka a kultury jako důležité prvky podpory programů výuky ruského jazyka za hranicemi Ruska, rozvoje dialogu kultur a upevnění vzájemného pochopení mezi národy.

Ruská centra umožňují široký přístup ke kulturně-historickému a literárnímu dědictví Ruského světa, k metodice a praxi ruského vzdělávání, k současným tvůrčím programům. Centra organizují svoji práci na principu otevřenosti a tolerance.

Ruské centrum – jsou zdroje, nabízející přístup k velkému množství učebních, metodických a vědecko-populárních informací z Ruska.

Ruské centrum – je vzdělávací systém, který umožňuje efektivně vyučovat ruský jazyk a kulturu prostřednictvím progresivních metod a programů.

Ruské centrum – je tvůrčí a komunikativní prostor, který vytváří podmínky pro organizování uměleckých akcí, vědeckých diskusí i neformálních setkání představitelů různých kultur.

Knihovna a mediatéka

Ruská centra jsou vybavena tištěnými, audio- a video materiály z Ruska podle základních tematických bloků: „Kultura a umění“, „Věda“, „Vzdělání“, „Ruský jazyk“, „Historie“, „Společnost“, „Současné Rusko“.

Knihovna obsahuje tištěná díla hlavních ruských vydavatelství v ruském jazyce: umělecká, vzdělávací, vědecko-populární literatura, učebnice a metodické příručky, dětská literatura, knihy o historii, umění, ekonomice, právu, slovníky ruského jazyka, encyklopedie.

Mediatéka obsahuje fond multimediálních informací:

kolekce multimediálních zdrojů, klasika ruské kinematografie, audio knihy, audio přednášky, audio hry, audio exkurze, vědecko-metodické příručky, informační materiály, programy pro vlastní organizaci vzdělávacího procesu, výukové programy ruského jazyka na různých úrovních.

Je zajištěn bezplatný přístup k elektronickým zdrojům ruských sdělovacích prostředků, k textům encyklopedií, k slovníkům a sborníkům.

Ruské centrum – základní směry činnosti

  1. Informační: zajištění přístupu k velikému množství informací různého zaměření
  2. Vzdělávací: programy a kurzy, zaměřené na různé kategorie uživatelů
  3. Tvůrčí: organizování umělecky zaměřených akcí
  4. Komunikativní: organizování vědeckých, poznávacích i neformálních mezikulturních setkání

Ruská centra

katalog Ruských center

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera